Styrelsens förslag till beslut på årsstämman 2024 och länk till ÅR 2023

Dagordning
1)     Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2)     Upprättande och godkännande av röstlängd
3)     Val en eller två justeringsmän
4)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5)     Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6)     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (se årsredovisningen som ej är underskriven av styrelsen eller revisorn HÄR.)
7)     Beslut
a)      Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen (stämman beslutar)
b)     Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (Den ackumulerade förlusten ska övergå i ny räkning)
c)      Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8)     Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter (inget nytt förslag)
9)     Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
(Styrelsen föreslår att arvode till ordföranden i styrelsen ska utgå med 2 basbelopp årligen och att övriga styrelsemedlemmar ska erhålla ett basbelopp.)
10)  Val av styrelse och revisorer, med i förekommande fall suppleanter
(Valberedningen föreslår att Markus Hartwig, Periasamy Mathialagan och Niclas Granér väljs in som nya ledamöter i styrelsen. Kalle Sundqvist och Pehr-Johan Fager väljs att fortsätta i styrelsen, medan Ted Tigerschiöld och Robert Olrog begärt utträde. Till ordförande i styrelsen föreslås Kalle Sundqvist. Till revisor föreslås KPMG representerad av Fredrik Sjödén.)
11)  Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
(Styrelsen föreslår att Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma 2025, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning eller andra villkor. Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att fastställa samtliga villkor för emissionen. Styrelsen föreslår också att låta styrelsen eller VD att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.)
12)  Övriga frågor
13)  Stämmans avslutande

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Zoomability AB
  Brandthovdagatan 24
  721 35 Västerås, Sweden
  Zoomability uses the IP2Location LITE database for
  IP Geolocation
  June 21, 2024 © All rights reserved