Kallelse till extra bolagsstämma 22 september 2023, kl 10:00

Rätt att deltaga
Rätt att delta i stämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 14 september 2023. Aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos
Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i
god tid.
Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast
onsdagen den 20 september 2023 kl 12.00 under adress Zoomability Int AB, att: Pehr-Johan Fager,
Brandthovdagatan 24, 72135 Västerås, eller till [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn,
adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, antal aktier samt
eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta
kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.
Dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val protokollskrivare och en justeringsman
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Redovisning av Zoomabilitys kontrollbalansräkning per den 1 september 2023
 7. Beslut om fortsatt drift av bolaget
 8. Övriga frågor
 9. Stämmans avslutande
  Styrelsens förslag till punkt 7
  Stämman kunde konstatera att det egna kapitalet i ny kontrollbalansräkning per 1 september är
  återställt. Detta har skett genom att beslut togs att sänka kvotvärdet på aktien från 2 kr till 0,2 kr vid
  den extra bolagsstämman 31 juli 2023. Bolagsstämman beslutade därför att bolaget fortsätter driva
  sin verksamhet enligt de expansionsplaner som finns. Det innebär bland annat en nyemission under
  hösten för att ytterligare stärka Zoomabilitys balansräkning.
  För styrelsen i Zoomability Int AB
  Pehr-Johan Fager
  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Zoomability AB
  Brandthovdagatan 24
  721 35 Västerås, Sweden
  Zoomability uses the IP2Location LITE database for
  IP Geolocation
  May 28, 2024 © All rights reserved