Kallelse till Årsstämman 2024

Aktieägarna i Zoomability Int AB (publ), org.nr. 559088-0240, kallas härmed till årsstämma den 5 juni 2024 kl. 10:00. Deltagande kommer att ske via Zoom-videomöte.

Rätt att deltaga
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdag den 28:e maj 2024. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.

Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast fredagen den 31:e maj kl 12.00 under adress Zoomability Int AB, att. Pehr-Johan Fager, Brandthovdagatan 24, 72135 Västerås, eller till [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

Anmälda kommer senast någon dag innan stämman få utskick med länk till Zoom-videomöte för att kunna delta digitalt i stämman. 

Dagordning
1)     Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2)     Upprättande och godkännande av röstlängd
3)     Val en eller två justeringsmän
4)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5)     Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6)     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7)     Beslut
a)      Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b)     Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)      Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8)     Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9)     Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10)  Val av styrelse och revisorer, med i förekommande fall suppleanter
11)  Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
12)  Övriga frågor
13)  Stämmans avslutande

Övrigt
Förslag till beslut, årsredovisning och revisionsberättelse, samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, https://www.zoomability.com/sv/ senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Efter stämman kommer VD Pehr-Johan Fager att hålla en kort presentation och svara på eventuella frågor.

För styrelsen i Zoomability Int AB
Pehr-Johan Fager
[email protected]
0709-203961

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Zoomability AB
  Brandthovdagatan 24
  721 35 Västerås, Sweden
  Zoomability uses the IP2Location LITE database for
  IP Geolocation
  May 28, 2024 © All rights reserved